Um an dieser Umfrage teilzunehmen, geben Sie bitte unten Ihre E-Mail-Adresse ein.

Die Teilnahme an dieser Umfrage ist anonym. Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse nur, um Sie in Zukunft für eine eventuelle zweite Befragungswelle zu kontaktieren. Wenn Sie nach dem Absenden Ihrer E-Mail-Adresse keinen Einladungslink erhalten, überprüfen Sie bitte auch den Spam-Ordner Ihres E-Mail-Posteingangs.

Informed Consent

 

Invitation to participate

We invite you to participate in the international multicenter study entitled

"Contributing to compassionate and safe care during COVID-19"

(COCARE).

Your participation is voluntary and you are of course not obliged to participate. This study is led by the University of Applied Sciences Emden/Leer. The study partners are universities from more than 12 countries.

Aims

The aim of this study is to record and investigate the effects of the COVID-19 pandemic on mental health and nursing home services. To achieve this goal, the short and medium-term effects and protective factors are examined. The analysis of this data will help us to develop evidence-based recommendations and interventions to help people deal better with similar situations.

We would like to ask all people who are interested to participate in the study. Your participation in the study is very valuable because you have experienced the COVID-19 pandemic directly.

Procedure and duration

After you agree to participate, we invite you to participate in the study. The study is completely confidential. It is filled out online. The study collects socio-demographic data, questions about housing, and experience with the COVID-19 pandemic and its effects on mental health.

This survey is repeated three times: after three, six and 12 months. We will contact you by E-mail regarding the follow-up surveys.

Risks

You may feel uncomfortable with some of the questions. You can always decide whether you want to answer the questions. You can cancel answering the questions at any time if you feel uncomfortable or don’t want to continue.

Costs

There are no costs involved for you with the study.

Use

Your participation in this study provides information on how the pandemic may affect mental health and how best to respond to this pandemic and related crisis situations in the future.

Financial compensation

You will not receive financial compensation for participating in this study.

Confidentiality

All data is treated in strict confidence in accordance with the applicable General Data Protection Regulation and stored on a secure server at the University of Applied Sciences Emden/Leer. Your data cannot be identified. Only authorized personnel have access to the data. We guarantee that the records and all publications based on the records are completely anonymous. All your data is confidential and will not be passed on in any way.

Voluntariness

Your participation in the study is entirely voluntary.

Legal basis

The University of Applied Sciences Emden / Leer processes the personal data you have collected based on your consent in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR. If special categories of personal data are affected, the University of Applied Sciences Emden / Leer processes the personal data collected from you on the basis of your consent in accordance with Art. 9 Para. 2 lit. a GDPR.

The data is stored for a maximum of two years.

Participant rights

You will receive a PDF copy of this document as soon as you click the "I accept" button on the screen below and provide your email address. If you have any questions about your rights, you can contact the data protection officer at Emden / Leer University (Manfred Nessen, E-mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

Your rights

Within the framework of the legal requirements, you are basically entitled to the University of Applied Sciences Emden / Leer:

- confirmation whether personal data concerning you are processed by the University of Applied Sciences Emden / Leer,

- Information about this data and the circumstances of the processing,

- correction if this data is incorrect,

- deletion, as far as there is no justification for the processing and no longer an obligation to store,

- Restriction of processing in special cases specified by law and

- Transmission of your personal data - insofar as you have provided it - to you or a third party in a structured, common and machine-readable format

In addition, you have the right to withdraw your consent to the University of Applied Sciences Emden / Leer at any time, with the result that the processing of your personal data, in accordance with your declaration of revocation, will make it inadmissible for the future. However, this does not affect the legality of processing based on consent before its withdrawal.

FTESË PËR PJESËMARRJE

I nderuar lexues, nëpërmjet këtij formulari, ju ftojmë të merrni pjesë në studimin multietnik ndërkombëtar të titulluar "Contributing to compassionate and safe care during COVID-19" (COCARE) Pjesëmarrja juaj është e lirë, vullnetare dhe jo me detyrim. Ky studim udhëhiqet nga University of Applied Sciences Emden / Leer. Partnerët në studim janë universitete prej më shumë se dhjetë vende europiane. Qëllimi Qëllimi i këtij studimi është hulumtimi i efekteve të pandemisë së Covid-it mbi shëndetin mendor. Për të evidentuar hipotezat tona mbi këtë lidhje, do të ekzaminohen faktorët mbrojtës dhe efektet afatshkurtër e afatgjatë. Të dhënat e mbledhura do të na ndihmojnë për të dhënë rekomandime me fakte shkencore si dhe për të sugjeruar ndërhyrje profesionale për një shëndet mendor sa më të mirë. Kemi kënaqësinë të ftojmë gjithë njerëzit e interesuar për të marrë pjesë në këtë studim. Pjesëmarrja juaj në këtë kërkim shkencor është shumë e vlefshme në përballjen kundër virusit. Procedura dhe kohëzgjatja
Pas aprovimit tuaj, ju ftojmë të merrni pjesë në këtë studim me dy kohë. Natyrisht plotësimi i tij është tërësisht konfidencial dhe ju mund ta plotesoni edhe online. Në këtë pjesë të parë do ju bëjmë disa pyetje të përgjithshme (mosha, gjinia, arsimimi, etj), si dhe disa pyetje mbi emocionet dhe përvojën e kaluar gjatë kësaj kohe. Në pjesën e dytë do ju bëjmë disa pyetje specifike mbi kujdesin ndaj shëndetit. Ky pyetësor do të përsëritet tre herë, pas 3, 6 dhe 12 muajsh.

Risqe të mundshme
Pyetësori përmban disa pyetje sensitive mbi shëndetin mendor, që mund t'ju bezdisin. Nëse mund të ndiheni në vështirësi nga ato pyetje, jeni të lirë t'i lini bosh. Mund të kaloni tek pyetja tjetër, ose mund ta lini përgjysmë pyetësorin, në bazë të dëshirës tuaj.

Kostoja
Nuk ka kosto të përfshira në këtë studim.

Benefite
Nuk mund të premtojmë benefite imediate nga kjo pjesëmarrje, por përgjigjet tuaja ndihmojnë te kuptojmë sesi pandemia mund të ndikojë në shëndetin mendor dhe rrjedhimisht janë një vlerë e çmuar në përpilimin e protokolleve për përballimin e virusit.

Kompensim financiar
Nuk janë të parashikuara kompensimet financiare për pjesëmarrjen në këtë studim.

Konfidencialiteti
Të gjithë të dhënat do të trajtohen në konfidencë të plotë me parimet e anonimitetit dhe do të magazinohen në një server të koduar në University of Applied Sciences Emden / Leer. Të dhënat tuaja nuk do të mund të identifikohen. Vetëm personeli i autorizuar do të ketë akses në këto të dhëna. Garantojmë se publikimet e bazuara në këto të dhëna do të jenë tërësisht anonime. Këto të dhëna i respektojmë si shumë konfidenciale dhe garantojmë që nuk do të kalojnë në dorë tjetër.

Pjesëmarrja me vullnet të lirë
Pjesëmarrja juaj në këtë studim është tërësisht e lirë. Edhe nëse zgjidhni të merrni pjesë, sërish mund ta lini për më vonë, nëse ndryshoni mendje. Refuzimi apo lënia përgjysmë i plotësimit të pyetësorit është gjithmonë në dëshirën tuaj, pa asnjë pasojë prapa.

Baza ligjore
University of Applied Sciences Emden / Leer i grumbullon të dhënat e pyetësorit në akord me nenet, paragrafet dhe ligjet mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Republikën e Shqipërisë, në bazë të konsensusit tuaj, dhënë në krye të pyetësorit. Të dhënat do të ruhen në formë anonime për dy vjet.

Të drejtat e pjesëmarrësit
Do t'ju jepet nje kopje pdf e ketij dokumenti në momentin që do klikoni butonin "Pranoj" më poshtë dhe ku do të shkruani adresen tuaj të emailit. Për çdo pyetje që mund të keni mbi të drejtat tuaja, mund të kontaktoni personin përgjegjës në emailin në fund të pyetësorit: University of Applied Sciences Emden / Leer (Mr. Manfred Nessen, E mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

Të drejtat tuaja
Brenda kornizës së kërkesave ligjore, keni të drejtë të kërkoni nga universiteti çdo të dhënë mbi pyetësorin tek University of Applied Sciences Emden / Leer:
Konfirmimi mbi procesimin e të dhënave tuaja do të bëhet nga University of Applied Sciences Emden / Leer,
Informacioni mbi këto të dhëna dhe procesimi do të jenë përgjegjësi e këtij universiteti,
Mund të kërkoni shpjegime nëse këto të dhëna janë jo korrekte,
Të dhënat do të fshihen, në momentin që s'do të jenë më të nevojshme për studimin dhe s'ka më arsye që të ruhen,
Kufizimi i përpunimit në raste të veçanta statutore dhe
Transmetimi i te dhenave personale- siç i keni dhënë ju- tek një person i tretë në mënyrë të strukturuar me anë kompjuterike në format statistikor të lexueshëm
Gjithashtu, keni të drejtën të anulloni aprovimin tuaj me University of Applied Sciences Emden / Leer në çdo kohë, me rezultatin që të dhënat tuaja, në akord me deklaratën tuaj të revokimit, do të bëhen të pavlefshme në të ardhmen. Sidoqoftë, kjo nuk prek ligjshmërinë e procesimit bazuar në aprovimin para anulimit të tij.

Einwilligungserklärung

 

Einladung zur Teilnahme

Wir laden Sie ein, an der internationalen multizentrischen Studie mit dem Titel

„Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in gesundheitsbezogenen Institutionen“

COVID-19 COCARE

teilzunehmen. Ihre Teilnahme ist freiwillig und Sie sind selbstverständlich nicht zur Teilnahme verpflichtet. Diese Studie wird von der Hochschule Emden/Leer geleitet. Partner in der Studie sind Hochschulen und Universitäten aus mehr als 7 europäischen Ländern.

 

Ziele

Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen des Arbeitens in einer Gesundheitseinrichtung während der COVID-19 Pandemie auf die psychische Gesundheit zu erfassen und zu untersuchen. Zur Erreichung des Zieles werden die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen sowie Schutzfaktoren untersucht. Die Analyse dieser Daten wird uns helfen evidenzbasierte Empfehlungen und Interventionen zu entwickeln, um in der Zukunft Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, um besser mit ähnlichen Situationen umzugehen.

Wir möchten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Institutionen und verschiedenen Arten von Gesundheitseinrichtungen bitte, an der Studie teilzunehmen. Ihre Teilnahme an der Studie ist daher sehr wertvoll, da Sie während der Pandemie in einer Gesundheitseinrichtung gearbeitetet haben oder noch arbeiten.

Verfahren und Dauer

Nach der Zustimmung zur Teilnahme laden wir Sie ein sich an der zweiteiligen Studie zu beteiligen. Die Studie ist vollständig vertraulich. Sie wird online ausgefüllt. In dem ersten Teil werden soziodemographische Daten, Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten sowie Emotionen erhoben.

Im zweiten Teil werden wir Sie nach spezifischen gesundheitlichen Symptomen fragen. Diese Umfrage wird dreimal wiederholt: Nach drei, sechs und 12 Monaten. Wir weisen darauf hin, dass Sie bei der ersten Erhebung nur den ersten Teil der Studie beantworten können. In den drei Folgeerhebungen (nach drei, sechs und zwölf Monaten) haben Sie die Möglichkeit beide Teile der Studie zu beantworten.

Risiken

Es könnte sein, dass Sie sich bei einigen der Fragen unwohl fühlen. Selbstverständlich können Sie jederzeit entscheiden, ob Sie die Frage beantworten wollen. Sie können die Beantwortung der Fragen jederzeit abbrechen.

Kosten

Mit der Studie sind für Sie keinerlei Kosten verbunden.

Nutzen

Ihre Teilnahme an dieser Studie gibt Aufschluss darüber, wie sich die Pandemie auf die Gesundheit auswirken kann und wie in Zukunft am besten auf diese Pandemie und auf ähnliche Krisensituationen reagiert werden kann.

Finanzielle Kompensation

Sie erhalten keine finanzielle Kompensation für die Teilnahme an dieser Studie.

Vertraulichkeit

Alle Daten werden entsprechend der gültigen Datenschutzgrundverordnung streng vertraulich behandelt und auf einem sicheren Server der Hochschule Emden/Leer gespeichert. Ihre Daten können nicht identifiziert werden. Nur autorisiertes Personal hat Zugriff auf die Daten. Wir garantieren, dass die Datensätze sowie alle Veröffentlichungen, die auf den Datensätzen basieren, vollständig anonym sind. Alle Ihre Daten sind vertraulich und werden in keiner Weise weitergegeben.

Freiwilligkeit

Ihre Teilnahme an der Studie ist vollständig freiwillig.

Rechtsgrundlage

Die Hochschule Emden/Leer verarbeitet die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sofern besondere Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, verarbeitet die Hochschule Emden/Leer die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.

 

Die Daten werden maximal für zwei Jahre gespeichert.

 

Teilnehmer*innenrechte

Sie erhalten eine PDF – Kopie dieses Dokuments, sobald Sie auf dem Bildschirm unten auf die Schaltfläche „Ich akzeptiere“ klicken und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie fragen zu Ihren Rechten haben, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Hochschule Emden / Leer (Herrn Manfred Nessen, E- Mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

 

Ihre Rechte

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben haben Sie gegenüber der Hochschule Emden/Leer grundsätzlich Anspruch auf:

  • Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogene Daten durch die Hochschule Emden/Leer verarbeitet werden,
  • Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung,
  • Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind,
  • Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine Pflicht zur Aufbewahrung (mehr) besteht,
  • Einschränkung der Verarbeitung in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen und
  • Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten – soweit Sie diese bereitgestellt haben – an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format

 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber der Hochschule Emden/Leer zu widerrufen, mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nach Maßgabe Ihrer Widerrufserklärung, durch diese für die Zukunft unzulässig wird. Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht.

Consenso informato

Metodologia e durata
Dopo aver accettato di partecipare, la invitiamo a partecipare allo studio in due parti. Lo studio è completamente riservato ed è possibile completarlo online. Nella prima parte le poniamo alcune domande di carattere generale (ad es. età, educazione scolastica) e domande sull'esperienza del paziente e sulle sue emozioni.
Nella seconda parte le chiederemo informazioni riguardo sintomi specifici della salute. Questo sondaggio viene ripetuto tre volte: dopo tre, sei e 12 mesi.

Rischi
Il questionario comporta molteplici domande sensibili, comprese quelle sulla salute mentale, e può quindi causare disagio, per cui non deve rispondere alle domande che la mettono a disagio. Potrà saltare le domande con cui si sente a disagio e potrà fermarsi in qualsiasi momento.

Costi
Non deve sostenere nessun costo per partecipare allo studio

Benefici
Non possiamo promettere alcun beneficio a lei o ad altri per la vostra partecipazione a questa ricerca. Tuttavia, le sue risposte forniscono informazioni importanti su come la pandemia può influire sulla salute e su come meglio rispondere a questa pandemia e a crisi simili in futuro.

Compenso finanziario
Non riceverà alcun compenso finanziario per la partecipazione a questo studio.

Confidenzialità
Tutti i dati vengono trattati in modo strettamente confidenziale in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati e memorizzati su un server sicuro presso la University of Applied Sciences Emden / Leer. I suoi dati non possono essere identificati. Solo il personale autorizzato ha accesso ai dati. Garantiamo che le registrazioni e tutte le pubblicazioni basate sulle registrazioni saranno completamente anonime. Tutti i suoi dati sono confidenziali e non saranno trasmessi in alcun modo.

Volontarietà
La sua partecipazione allo studio è interamente volontaria. Se sceglierà di partecipare, potrà cambiare idea e lasciare lo studio in qualsiasi momento. Il rifiuto di partecipare o l'interruzione della sua partecipazione non comporterà alcuna penalità o la perdita dei benefici a cui altrimenti ha diritto.

Base giuridica
L'Università di Scienze Applicate Emden / Leer tratta i dati personali che ha raccolto in base al suo consenso in conformità con l'Art. 6 comma. 1 S. 1 lit. a GDPR. Qualora siano interessate categorie particolari di dati personali, la Scuola universitaria professionale Emden / Leer tratta i dati personali raccolti in base al suo consenso ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 S. 1 lett. a GDPR. 9 comma 2 lett. a GDPR.
I dati vengono conservati per un periodo massimo di due anni.

Diritti dei partecipanti
Potrai scaricare una copia PDF di questo documento utilizzando questo link: consenso informato. Se ha domande sui suoi diritti, può contattare il responsabile della protezione dei dati presso la University of Applied Sciences Emden / Leer (Mr. Manfred Nessen, E mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

I suoi diritti
Nell'ambito dei requisiti di legge, lei è responsabile verso l'Università di Scienze Applicate Emden / Leer per:
Conferma se i dati personali che la riguardano possano essere trattati dalla Scuola universitaria professionale Emden / Leer.
Informazioni su questi dati e sulle circostanze dell'elaborazione,
Rettifica se i dati non sono corretti,
Cancellazione, nella misura in cui non vi è alcuna giustificazione per l'elaborazione e non c'è più l'obbligo di conservazione.

Limitazione del trattamento in casi particolari previsti dalla legge e Trasmissione dei suoi dati personali - nella misura in cui li ha forniti - a lei o a terzi in un formato strutturato, comune e leggibile a macchina.
Inoltre, ha il diritto di revocare il suo consenso alla Scuola universitaria professionale Emden / Leer in qualsiasi momento, con la conseguenza che il trattamento dei suoi dati personali, in conformità con la sua dichiarazione di revoca, lo renderà inammissibile per il futuro. Tuttavia, ciò non pregiudica la legalità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

 

Informirani pristanak

 

Poziv za sudjelovanje

Pozivamo vas da sudjelujete u međunarodnom multicentričnom istraživanju pod nazivom

"Doprinos saosjećajnoj i sigurnoj njezi tijekom COVID-19"

(COCARE).


Vaše sudjelovanje je dobrovoljno i Vi naravno niste dužni sudjelovati. Istraživanje vodi Sveučilište primijenjenih znanosti Emden / Leer. Partneri istraživanja su sveučilišta iz više od 12 zemalja.

Ciljevi

Cilj ove studije je zabilježiti i istražiti učinke pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje i usluge domova za starije i nemoćne osobe. Da bi se postigao ovaj cilj, ispituju se kratkoročni i srednjoročni učinci te zaštitni čimbenici. Analiza ovih podataka pomoći će u izradi preporuka i intervencija utemeljenih na dokazima kako bi se ljudi lakše nosili sa sličnim situacijama.

Želimo zamoliti sve zainteresirane da sudjeluju u istraživanju. Vaše sudjelovanje u istraživanju je vrlo vrijedno jer ste Vi izravno doživjeli pandemiju COVID-19.

Procedura i trajanje

Nakon što pristanete na sudjelovanje, pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju. Istraživanje je potpuno povjerljivo. Popunjava se putem interneta. Prikupljaju se socio-demografski podatci, pitanja o smještaju i iskustvo s pandemijom COVID-19 i njezinim učincima na mentalno zdravlje.

Ovaj upitnik se ponavlja tri puta: nakon tri, šest i 12 mjeseci. Kontaktirat ćemo Vas e-maila vezano za daljnje upitnike.

Rizici

Možda ćete se osjećati nelagodno zbog nekih pitanja. Uvijek možete odlučiti želite li odgovoriti na pitanja. Možete otkazati odgovaranje na pitanja u bilo kojem trenutku ako se osjećate nelagodno ili ne želite nastaviti.

Troškovi

Sudjelovanje u istraživanju za Vas ne uključuje nikakve troškove.

 

Korist

Vaše sudjelovanje u ovoj studiji pruža informacije o tome kako pandemija može utjecati na mentalno zdravlje i kako najbolje odgovoriti na ovu pandemiju i povezane krizne situacije u budućnosti.

Financijska naknada

Nećete primiti nikakvu financijsku nakandu za sudjelovanje u ovoj studiji.

Povjerljivost

Sa svim podacima se postupa strogo u skladu s primjenjivom Općom uredbom o zaštiti podataka i pohranjuju se na sigurnom serveru na Sveučilištu primijenjenih znanosti Emden / Leer. Vaše podatke nije moguće identificirati. Samo ovlašteno osoblje ima pristup podacima. Jamčimo da su zapisi i sve publikacije temeljene na dokumentima potpuno anonimne. Svi su vaši podaci povjerljivi i neće ih prenositi ni na koji način.

Dobrovoljnost

Vaše sudjelovanje je u potpunosti dobrovoljno.

Pravna osnova

Sveučilište primijenjenih znanosti Emden / Leer obrađuje Vaše osobne podatke na temelju Vašeg pristanka u skladu s čl. 6. st. 1 S. 1 lit. a GDPR. Ako na to utječu posebne kategorije osobnih podataka, Sveučilište Emden / Leer obrađuje osobne podatke prikupljene od Vas na temelju Vašeg pristanka u skladu s čl. 9 st. 2 lit. a GDPR. Podaci se pohranjuju najviše dvije godine.

Prava sudionika

Primit ćete PDF kopiju ovog dokumenta čim niže na ekranu kliknete gumb "Prihvaćam" i unesete svoju adresu e-pošte. Ako imate bilo kakvih pitanja o svojim pravima, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na Sveučilištu Emden / Leer (Manfred Nessen, E-mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

Vaša prava

Unutar pravnog okvira u osnovi imate pravo da Vam Sveučilište primijenjenih znanosti Emden / Leer da:

- potvrdu obrađuju li se osobni podaci povezani s Vama od strane Sveučilišta primijenjenih znanosti Emden / Leer,

- informacije o tim podacima i okolnostima obrade,

- ispravak ako su ovi podaci netočni,

- brisanje, ukoliko nema opravdanja za obradu i više nema obveze skladištenja,

- Ograničenje obrade u posebnim slučajevima utvrđenim zakonom i

- Prijenos vaših osobnih podataka - u mjeri u kojoj ste ih dostavili - Vama ili trećoj strani u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu.

Osim toga, imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na Sveučilištu primijenjenih znanosti Emden / Leer, što će rezultirati time da će obrada vaših osobnih podataka, u skladu s vašom izjavom o opozivu, biti zabranjena za budućnost. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade koja se temelji na pristanku prije povlačenja.

Geïnformeerde toestemming

Uitnodiging om te participeren

We nodigen u uit om te participeren aan een internationale multi-centrische studie:

‘Bijdragen aan medelevende en veilige zorg tijdens COVID-19’
(COCARE).

U bent volledig vrij om deel te nemen. Deze studie wordt geleid door de University of Applied Sciences Emden/Leer. De onderzoekspartners zijn universiteiten uit meer dan 12 landen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van de COVID-19 pandemie op de mentale gezondheid van verzorgend personeel te onderzoeken. Hiervoor worden de korte en middellange termijneffecten en beschermende factoren onderzocht. De analyse van de gegevens zal bijdragen tot de ontwikkeling van evidence-based aanbevelingen en interventies om mensen beter te helpen in gelijkaardige situaties.

We willen graag vragen aan alle geïnteresseerden om aan deze studie te participeren. Uw deelname  aan deze studie is zeer waardevol  aangezien u de COVID-19 pandemie aan den lijve hebt ondervonden.

Procedure en duur
Na uw toestemming nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze studie. De studie is volledig confidentieel. De survey wordt online ingevuld. We verzamelen socio-demografische gegevens, vragen over huisvesting en over ervaringen met de COVID-19 pandemie en over de effecten ervan op de mentale gezondheid.

De survey wordt drie keer herhaald: na 3, 6 en 12 maanden. We zullen u contacteren via e-mail voor de follow-up surveys. Deelname aan deze follow-up studies blijft steeds vrijwillig.

Risico’s
Het is mogelijk dat u zich ongemakkelijk voelt bij sommige vragen. U kan altijd beslissen deze vragen al dan niet te beantwoorden. U kan ook steeds stoppen met het invullen van de survey indien u zich niet comfortabel voelt of niet wilt doorgaan.

Kosten
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het onderzoek.

Gebruik
Uw deelname aan dit onderzoek geeft informatie over hoe de pandemie de mentale gezondheid kan beïnvloeden en hoe in de toekomst het best op deze pandemie en aanverwante crisissituaties kan gereageerd worden.

Financiële compensatie
U ontvangt geen financiële vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.

Confidentialiteit
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de geldende algemene regelgeving inzake gegevensbescherming en opgeslagen op een beveiligde server van de University of applied Sciences Emden/Leer. Uw gegevens kunnen niet geïdentificeerd worden. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Wij garanderen dat de gegevens en alle publicaties op basis van de gegevens volledig anoniem zijn. Al uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden op geen enkele wijze doorgegeven aan anderen.

Vrijwilligheid
Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.

Rechtsgrondslag
De University of Applied Sciences Emden/Leer verwerkt de via u verzamelde persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR. Indien het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens, dan verwerkt de universiteit de via u op basis van uw toestemming verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a GDPR. 9 lid 2 sub a GDPR.
De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Rechten van de deelnemer
"Accepteer onze gegevensbescherming" klikt, krijgt u de mogelijkheid om een PDF-versie van dit document te downloaden. Als u vragen hebt over uw rechten dan kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Emden/Leer University (Manfred Nessen, E-mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

Uw rechten
In het kader van de wettelijke vereisten heeft u in principe recht op hetvolgende van de University of Applied Sciences Emden/Leer:
- bevestiging of uw persoonsgegevens door de University of Applied Sciences Emden/Leer worden verwerkt,
- Informatie over deze gegevens en de omstandigheden van de verwerking,
- correctie als deze gegevens onjuist zijn,
- verwijdering, voor zover er geen rechtvaardiging is voor de  dataverwerking en er geen verplichting meer bestaat om  de data op te slaan,
- beperking van de verwerking in bijzondere gevallen die in de wet zijn vastgesteld en
- overdracht van uw persoonsgegevens - voor zover u deze hebt verstrekt - aan u of aan een derde partij in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming aan de University of Applied Siences Emden/Leer ten allen tijde in te trekken, met als gevolg dat de verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met uw herroepingsverklaring, onontvankelijk wordt voor de toekomst. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

Proceduri si durata
După ce ați acceptat să participați, vă invităm să participați la cele două părți ale studiului. Studiul este complet confidențial și îl puteți completa online. În prima parte vă vom adresa câteva întrebări generale (de exemplu, vârsta, în legătură cu educația școlară), precum și întrebări despre experiența și emoțiile pacientului.
În a doua parte, vă vom întreba despre simptomele de sănătate. Acest sondaj se va repeta de trei ori: după trei, șase și 12 luni.

Risks
Chestionarul implică mai multe întrebări sensibile, inclusiv întrebări referitoare la sănătatea mintală și, prin urmare, pot provoca disconfort. Nu trebuie să răspundeți la întrebările  care vă fac sa va simtiti inconfortabil. Puteți sări peste întrebările care vă incomodează și vă puteți opri în orice moment.


Costs
Acest studiu nu implica costuri suplimentare.

Benefits
Nu putem promite niciun beneficiu al dvs. sau al altora de la participarea dvs. la această cercetare. Cu toate acestea, răspunsurile dvs. oferă informații importante despre modul în care pandemia poate afecta sănătatea și care este cel mai bun răspuns la această criză pandemică și una potențială și similară în viitor.

Financial compensation
Compensatie financiara
Nu veti primi nicio compensatie financiara pentru participarea la acest studiu.

Confidentialitate
Toate datele sunt tratate cu strictețe în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor aplicabil și sunt stocate pe un server securizat la Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer. Datele dvs. nu pot fi identificate. Doar personalul autorizat are acces la date. Vă garantăm că înregistrările și toate publicațiile bazate pe înregistrări sunt complet anonime. Toate datele dvs. sunt confidențiale și nu vor fi transmise în niciun fel.

Voluntariat

Participarea dvs. la studiu este în întregime voluntară. Dacă alegeți să participați, vă puteți schimba părerea și puteți părăsi studiul în orice moment. Refuzul de a participa sau încetarea participării dvs. nu va implica nicio penalizare sau pierderea de beneficii la care aveți astfel dreptul.
Temei juridic
Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer prelucrează datele personale pe care le-am colectat pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 S. 1 lit. a GDPR. Dacă sunt afectate categorii speciale de date cu caracter personal, Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer prelucrează datele personale colectate de la dvs. pe baza consimțământului dvs. în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. a GDPR.
Datele sunt stocate cel mult doi ani.
Drepturile participanților
Puteți descărca acest document în format PDF aici: consimțământ informat. Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor de la Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer (domnul Manfred Nessen, E-mail: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).
Drepturile dvs.
În cadrul cerințelor legale, aveți, în principiu, drepturi in cadrul Universității de Științe Aplicate Emden / Leer:

Confirmați dacă datele personale care vă privesc sunt prelucrate de către Universitatea de Științe Aplicate Emden / Leer,

Informațiile despre aceste date și circumstanțele procesării,

Rectificarea dacă aceste date sunt incorecte,

Ștergerea, în măsura în care nu există nicio justificare pentru prelucrare și nu mai este o obligație de a stoca,

Restricția prelucrării în cazuri speciale staționare și transmiterea datelor dvs. personale - în măsura în care le-ați furnizat - către dvs. sau către un terț într-un format structurat, comun și lizibil

În plus, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul dat Universității de Științe Aplicate Emden / Leer, cu rezultatul că prelucrarea datelor dvs. personale, în conformitate cu declarația dvs. de revocare, o va face inadmisibilă pentru viitor. . Cu toate acestea, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa.

Informisani pristanak

 

Poziv za učešće

Pozivamo vas da učestvujete u međunarodnoj studiji pod nazivom

COCARE.

Vaše učešće je dobrovoljno i, naravno, niste u obavezi da učestvujete. Ovu studiju vodi Univerzitet za primenjene neauke Emden / Leer. Partneri na studiji su univerziteti iz više od 12 zemalja.

Ciljevi

Cilj ove studije je da se zabeleže i istraže efekti pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje i usluge domova za pružanje medicinske nege. Da bismo postigli ovaj cilj, ispituju se kratkoročni i srednjeročni efekti i zaštitni faktori. Analiza ovih podataka pomoći će nam da razvijemo preporuke i intervencije zasnovane na dokazima kako bi se ljudi lakše nosili sa sličnim situacijama.

Želimo da zamolimo sve zainteresovane da učestvuju u studiji. Vaše učešće u studiji je vrlo vredno jer ste direktno doživeli pandemiju COVID-19.

Procedura i trajanje

Nakon što pristanete na učešće, pozivamo vas da učestvujete u studiji. Studija je potpuno povjerljiva. Popunjava se putem interneta. Studija prikuplja socio-demografske podatke, pitanja o domovima i iskustva u vezi sa pandemijom COVID-19 i njenim efektima na mentalno zdravlje.

Ova anketa se ponavlja tri puta: posle tri, šest i 12 meseci. Kontaktiraćemo vas imejlom u vezi sa daljnjim anketama.

Rizici

Možda ćete se osećati nelagodno zbog nekih pitanja. Uvek možete da odlučite da li želite da odgovorite na pitanja. Možete otkazati odgovaranje na pitanja u bilo kom trenutku ako se osećate nelagodno ili ne želite da nastavite.

Troškovi

Nema troškova u vezi vašeg učešća u ovoj studiji.

Korišćenje

Vaše učešće u ovoj studiji pruža informacije o tome na koji način pandemija može da utiče na mentalno zdravlje i kako najbolje odgovoriti na ovu pandemiju i povezane krizne situacije u budućnosti.

Finansijska naknada

Nećete dobiti finansijsku naknadu za učešće u ovoj studiji.

Poverljivost

Svi se podaci tretiraju strogo u skladu sa primjenljivom Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i pohranjuju se na sigurnom serveru na Univerzitetu za primijenjene nauke Emden / Leer. Vaše podatke nije moguće identifikovati. Samo ovlašćeno osoblje ima pristup podacima. Garantujemo da je sve zabeleženo potpuno anonimno kao i sve publikacije na osnovu zabeleženog. Svi su vaši podaci poverljivi i neće biti preneti drugima ni na koji način.

Dobrovoljnost

Vaše učešće u studiji je potpuno dobrovoljno.

Pravni osnov

Univerzitet za primenjene nauke Emden / Leer obrađuje vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka u skladu sa čl. 6. st. 1 S. 1 lit. a GDPR-a. Ako se tiču posebnih kategorija ličnih podataka, Univerzitet za primenjene nauke Emden / Leer obrađuje lične podatke prikupljene od vas na osnovu vašeg pristanka u skladu sa čl. 9 st. 2 lit. a GDPR-a.

Podaci se pohranjuju na maksimalno dve godine.

Prava učesnika

Dobićete PDF primarak ovog dokumenta čim na donjem ekranu kliknete na opciju „Prihvatam“ i unesete svoju imejl adresu. Ako imate bilo kakvih pitanja o svojim pravima, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na Univerzitetu Emden / Leer (Manfred Nessen, imejl: Manfred.Nessen(at)hs-emden-leer.de).

Vaša prava

U okviru zakonskih zahteva, u osnovi imate pravo da od Univerziteta za primijenjene nauke Emden / Leer tražite:

- potvrdu da li lične podatke u vezi sa vama obrađuje Univerzitet za primenjene nauke Emden / Leer,

- Informacije o tim podacima i okolnostima obrade,

- ispravku ako su ovi podaci netačni,

- brisanje, pod uslovom da nema opravdanja za obradu i više nema obveze čuvanja,

- Ograničenje obrade u posebnim slučajevima utvrđenim zakonom i

- Prenošenje vaših ličnih podataka - u meri u kojoj ste ih pružili - vama ili trećoj strani u strukturiranom, uobičajenom formatu koji se može mašinski iščitati

 

Pored toga, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak Univerzitetu za primenjene nauke Emden / Leer, što će učiniti obrada vaših ličnih podataka, u skladu sa vašom izjavom o opozivu, nedopuštenom u budućnosti. Međutim, to ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.